Previous slide
Next slide

Όροι Χρήσης

Ο παρών διαδικτυακός τόπος (εφεξής: Ιστότοπος) ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία  «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΡΑΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΤΡΑΓΟΣ Α.Ε.» (εφεξής: ΤΡΑΓΟΣ Α.Ε.) και έχει δημιουργηθεί με σκοπό την ενημέρωση για τα προϊόντα και τις δραστηριότητές της. Η χρήση του Ιστοτόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή και συμμόρφωση προς τους παρόντες Όρους Χρήσης. Κάνοντας χρήση οποιουδήποτε τμήματος του Ιστοτόπου, ο επισκέπτης/χρήστης θεωρείται ότι έχει διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες Όρους Χρήσης, συμφωνεί απολύτως με αυτούς, τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και δεσμεύεται για την τήρησή τους.

Η ΤΡΑΓΟΣ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση τους Όρους Χρήσης του Ιστοτόπου. Σε περίπτωση εξακολούθησης της χρήσης του Ιστοτόπου μετά από τροποποίηση των Όρων Χρήσης, θεωρείται ότι ο χρήστης έχει αποδεχθεί πλήρως και ανεπιφύλακτα τους τροποποιημένους  Όρους Χρήσης.

Με την επιφύλαξη των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων ως προς τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών, όλα τα δικαιώματα διανοητικής (πνευματικής και βιομηχανικής) ιδιοκτησίας για το σύνολο του περιεχομένου των ιστοσελίδων του Ιστοτόπου, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων των εμπορικών σημάτων, διακριτικών τίτλων, ονομάτων χώρου (domain names), κειμένων, φωτογραφιών, εικόνων, λογότυπων, κλπ, ανήκουν στην ΤΡΑΓΟΣ Α.Ε. και προστατεύονται από την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Απαγορεύεται η αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση στοιχείου ή μέρους του Ιστοτόπου για εμπορικούς σκοπούς.  Επιτρέπεται η αναπαραγωγή στοιχείου ή μέρους του Ιστοτόπου για ιδιωτική χρήση, καθώς και η παράθεση σύντομων αποσπασμάτων με ένδειξη προέλευσής τους από τον Ιστότοπο και αναφορά του ονόματος του δημιουργού (εφόσον αναφέρεται) σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία.

Επισημαίνεται ότι για οποιαδήποτε χρήση των στοιχείων του Ιστοτόπου των οποίων τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας ανήκουν σε τρίτο μέρος, θα πρέπει να ζητηθεί η άδεια του εν λόγω τρίτου μέρους.

Ο επισκέπτης/χρήστης του Ιστοτόπου υποχρεούται να κάνει χρήση αυτού αποκλειστικά και μόνο για νόμιμους σκοπούς, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης και τα χρηστά ήθη, και σε πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία. Στο χρήστη παρέχεται ένα μη αποκλειστικό, προσωπικό και περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης και περιήγησης στις σελίδες του Ιστοτόπου. Το άνω δικαίωμα πρόσβασης δεν καλύπτει τον πηγαίο κώδικα του Ιστοτόπου και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αυτού δεν είναι προσβάσιμο με τη συνήθη διαδικασία πλοήγησης (browsing).

Ο επισκέπτης/χρήστης του Ιστοτόπου υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη, καταχρηστική ή/και αθέμιτη χρήση αυτού και ευθύνεται αποκλειστικά για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον ίδιο ή οποιονδήποτε τρίτο από τέτοια χρήση.

Οι πληροφορίες που παρέχονται στον Ιστότοπο έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν προορίζονται να υποκαταστήσουν επίσημα κείμενα, οδηγίες και πορίσματα αρμόδιων φορέων και αρχών. Ο χρήστης του Ιστοτόπου οφείλει και ενθαρρύνεται να ενημερώνεται από περισσότερες πηγές ως προς τα θέματα που θεωρεί κρίσιμα, και ιδίως ως προς τα συστατικά και τις ιδιότητες των τροφίμων, καθώς και τις πρακτικές και μεθόδους παρασκευής αυτών.

Παρότι η ΤΡΑΓΟΣ Α.Ε. προσπαθεί να εξασφαλίσει την ορθότητα, την ακρίβεια, την επικαιρότητα και τη διαθεσιμότητα του περιεχομένου του Ιστοτόπου, καθώς και τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων, σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται τα ανωτέρω και δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία τυχόν υποστεί ο χρήστης από τη χρήση των περιεχομένων του και των εφαρμογών του Ιστοτόπου, στην οποία ο χρήστης προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και κατόπιν αποδοχής των παρόντων Όρων Χρήσης.

Η ΤΡΑΓΟΣ Α.Ε. επίσης δεν εγγυάται ότι τα περιεχόμενα του Ιστοτόπου θα παρέχονται χωρίς διακοπή και χωρίς σφάλματα, καθώς και ότι θα απαντώνται όλες οι επικοινωνίες που πραγματοποιούνται μέσω της φόρμας επικοινωνίας του Ιστοτόπου ή με άλλο τρόπο.

Τέλος, η ΤΡΑΓΟΣ Α.Ε. δεν εγγυάται ότι ο παρών Ιστότοπος ή οι διακομιστές (“servers”) μέσω των οποίων το περιεχόμενό του διατίθεται στους επισκέπτες/χρήστες αυτού παρέχονται χωρίς ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά, το δε κόστος αποκατάστασης οποιασδήποτε συναφούς ζημίας βαρύνει αποκλειστικά το χρήστη. Ο επισκέπτης/χρήστης του Ιστοτόπου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον εξοπλισμό και τα τεχνολογικά μέσα που χρησιμοποιεί προκειμένου να έχει πρόσβαση στον Ιστότοπο και οφείλει να λαμβάνει, με δικές του δαπάνες, όλα τα κατάλληλα τεχνικά μέτρα ασφαλείας (λ.χ. εγκατάσταση προγράμματος προστασίας από ιούς) πριν την φόρτωση οποιασδήποτε σελίδας του Ιστοτόπου.

Ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους (links) που οδηγούν σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μερών. Οι ως άνω σύνδεσμοι παρατίθενται αποκλειστικά και μόνο για τη διευκόλυνση του χρήστη του Ιστοτόπου και η χρήση αυτών υπόκειται στους αντίστοιχους όρους χρήσης και τις πολιτικές (λ.χ. προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή/και Cookies) αυτών. Η τοποθέτηση των ως άνω συνδέσμων στον Ιστότοπο δεν σημαίνει την κατ’ οποιονδήποτε τρόπο αποδοχή και έγκριση του περιεχομένου αυτών από την ΤΡΑΓΟΣ Α.Ε. Η ΤΡΑΓΟΣ Α.Ε. δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο των ως άνω διαδικτυακών τόπων τρίτων μερών, τις πολιτικές προστασίας του απορρήτου και των προσωπικών δεδομένων και τα τεχνικά μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζουν οι δικαιούχοι και διαχειριστές των ως άνω διαδικτυακών τόπων.

  1. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους παρόντες Όρους Χρήσης κηρυχθεί άκυρος ή ανίσχυρος για οποιονδήποτε λόγο, δεν επηρεάζεται το κύρος και η ισχύς των υπόλοιπων όρων.
  2. Οποιαδήποτε τροποποίηση των παρόντων Όρων Χρήσης θα πραγματοποιείται και θα αποδεικνύεται μόνο με την ενσωμάτωσή της στο παρόν κείμενο και την ανάρτησή της στην παρούσα ιστοσελίδα [link της σελίδας των Όρων Χρήσης].
  3. Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει αναφορικά με τους παρόντες Όρους Χρήσης, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε ενημερώσεις μέσω email σχετικά με την ανάπτυξη των ελαιόδεντρων μας, ανακοινώσεις νέων προϊόντων, ειδικές προσφορές, εκπτώσεις και πολλά άλλα.

×